2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Impedance Spectroscopic Inspection toward Sensitivity Enhancement of Ag-doped WO3 Nanofiber-based Carbon Monoxide Gas Sensor 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤษภาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Material and Manufacturing Technology (ICMMT 2016) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม American Society for Research (ASR) 
     สถานที่จัดประชุม Chiang Mai University (UNISERV CMU) 
     จังหวัด/รัฐ Chiang Mai 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2559 
     ถึง 16 พฤษภาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 30 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565040018-3 น.ส. ปัณฑรีย์ บุญมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Excellent Oral Presentation  
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล American Society for Reserch (ASR) 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 15 พฤษภาคม 2559 
แนบไฟล์
Citation 0