2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Core–shell SiO2-coated Fe3O4 with a surface molecularly imprinted polymer coating of folic acid and its applicable magnetic solid-phase extraction prior to determination of folates in tomatoes 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 พฤษภาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Separation Science 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร John wiley & Sons. Inc 
     ISBN/ISSN 16159314, 16159306 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า
     บทคัดย่อ A novel core–shell magnetic surface molecularly imprinted polymer with folic acid as a template was successfully synthesized by the sol–gel method. To generate Lewis acid sites in the silica matrix for the interaction of the metal coordinate with the template, 3- aminopropyltriethoxysilane was used as a functional monomer, tetraethyl orthosilicate as a cross-linker, and aluminum ions as a dopant. The magnetite encapsulated by the silica shell plays an important role as a magnetic-coated polymer. The synthesized product was characterized by powder X-ray diffraction, scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, and FTIR and UV/Vis spectroscopy. The powder X-ray diffraction, FTIR and UV/Vis spectra confirmed the characteristics of the as-prepared silica coated magnetite and Folic acid molecularly imprinted polymer. It was successfully applied for magnetic solid-phase extraction prior to the determination of folates in tomato samples using high-performance liquid chromatography with photodiode array detection. The detection limit of the proposed method was 1.67 µg L−1, and results were satisfactory, with a relative standard deviation of <3.94%. 
     คำสำคัญ Folic acid, Molecularly imprinted polymer, Magnetic solid-phase extraction, Solgel method 
ผู้เขียน
575020033-0 น.ส. ยลพัชร์ อารีรบ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0