2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความชุกของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2558 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     สถานที่จัดประชุม ณ ศูนย์ สันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนา  
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 12 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ s1-s12 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนอายุ10-65 ปี ในจังหวัดอุดรธานี เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 878 หลังคาเรือน จำนวน 1,756 คน ใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้จำนวน ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ค่ามัธยฐาน และพิสัยควอไทล์ ผลการศึกษาความชุกของดื่มแอลกอฮอล์พบผู้ดื่มแอลกอฮอล์ 769 คนคิดเป็นค่าอัตราความชุกร้อย43.79 (95%CI; 44.47,46.22) พบผู้ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยเพศชายดื่มร้อยละ 60.98 เพศหญิงร้อยละ 26.57 จำแนกตามคุณลักษณะดื่มมากสุดได้แก่ ช่วงอายุที่ 51-60 ร้อยละ 49.43 สถานภาพสมรส หย่าร้างหรือเลิกกันดื่มร้อยละ 46.99 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีดื่มร้อยละ 57.14 อาชีพรับราชการดื่มมากสุดร้อย 66.67 รายได้ยู่ในช่วง10,001-30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 54.38 เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่นิยมดื่มร้อยละ 42.43 ส่วนมากดื่มเป็นประจำความเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ31.32 ดื่มอย่างหนักร้อยละ 12.47 ในระดับปฐมภูมิควรจัดบริการกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเป็นอันดับแรก ในระดับทุติยภูมิที่มีคลินิกเลิกเหล้าควรวางแผนในการช่วยเหลือผู้ติดสุราหรือหาแนวทางป้องกันภาวะแทรกซ้อน เพื่อลด ละเลิกดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป  
ผู้เขียน
575070035-6 น.ส. กชพร ลำพองพวง [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0