2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความรู้ในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตสำหรับผู้ป่วยเบาหวานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     สถานที่จัดประชุม ณ ศูนย์ สันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนา  
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 12 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ s273-s282 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยวิธีการศึกษาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตนให้แก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 420 คน ได้รับตอบแบบสอบถามกลับ 347 คน คิดเป็นร้อยละ 82.61 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม - วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด และ ค่าสูงสุด ผลการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.2 อายุเฉลี่ย 37.37 ปี อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 30 - 39 ปี ร้อยละ 38.3 สถานภาพสมรส ร้อยละ 61.4 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ร้อยละ35.4 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 83.0 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนใหญ่ มีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการให้คำแนะนำเรื่องเบาหวานมาจากการอบรม ร้อยละ 83.3 เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรคเบาหวานจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้จัดร้อยละ 65.7 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ด้านอาหารของผู้ป่วยเบาหวานสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบว่ามีความรู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 38.9 ดังนั้นควรอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในส่วนที่ยังขาดความรู้ในการให้คำแนะนำด้านอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
ผู้เขียน
575070040-3 น.ส. ณัชชา วรสาร [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0