2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ กรณีศึกษา อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     สถานที่จัดประชุม ณ ศูนย์ สันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนา  
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 12 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ s960-s972 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา แบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเข้าถึงบริการสุขภาพและศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยระหว่างเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ ระยะเวลาการเข้ามาอยู่ในประเทศไทย การมีโรคประจำตัว กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ดำเนินการในพื้นที่ 8 ตำบล ในเขตอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระยะเวลาในการศึกษาอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม 2559 ประชากรทั้งหมด 509 คน มีประชากรกลุ่มตัวอย่าง 253 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา และใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ t- test ผลการศึกษาพบว่า แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.3 อายุเฉลี่ย 33 ปี สถานภาพสมรส ร้อยละ 73.5 สัญชาติลาว ร้อยละ 83.0 ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 80.6 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 68.8 ไม่มีโรคประจำตัวร้อยละ 91.3 ระยะเข้ามาอยู่ในประเทศไทย 1-2 ปี ร้อยละ 61.7 และไม่มีผู้ติดตาม ร้อยละ 83.4 การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติพบว่า ในรอบ 1 ปีแรงงานข้ามชาติไม่ได้รับบาดเจ็บหรือไม่มีความต้องการในการบริการสุขภาพ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู) ร้อยละ 79.8 วิธีการปฏิบัติตัวเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยรับบริการที่โรงพยาบาล/รพ.สต. ร้อยละ 55.3 ได้รับการบริการเยี่ยมบ้านหรือปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/รพ.สต. ร้อยละ 62.1 ไม่มีปัญหาในการสื่อสารเมื่อใช้บริการหรือมีความต้องการใช้บริการสุขภาพ ร้อยละ 89.7 เมื่อแรงงานข้ามชาติเข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล/รพ.สต. ค่าใช้จ่ายกับโรค มีความเหมาะสม ร้อยละ 96.0 ความสามารถในการจัดบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล/รพ.สต. ตรงตามความต้องการ ร้อยละ 96.4 การให้บริการสุขภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/รพ.สต. มีความเหมาะสม ร้อยละ 97.6 การเข้าใช้บริการโรงพยาบาล/รพ. สต. เมื่อแรงงานข้ามชาติเจ็บป่วยมีความเหมาะสม ร้อยละ 97.6 การซื้อหลักประกันสุขภาพมีความคุ้มค่า ร้อยละ 90.5 และการซื้อหลักประกันสุขภาพกับสถานพยาบาลที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนดในการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแรงงานข้ามชาติซื้อเอง ร้อยละ 49.0 การประเมินการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ พบว่า มีการเข้าถึงบริการสุขภาพ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.76 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าสถิติ t- test พบว่า เพศ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับจำนวนคะแนนการประเมินการเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  
ผู้เขียน
575070049-5 นาย อัชวัฒน์ คำหวาน [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0