2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความมั่นใจในทักษะการให้ความรู้และการสร้างทักษะเพื่อการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ของเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     สถานที่จัดประชุม ณ ศูนย์ สันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนา  
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 12 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ s1020-s1028 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความมั่นใจในการให้ความรู้และทักษะการดูแลตนเองสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีในตัวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มตัวอย่าง 347 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในระหว่างเดือนธันวาคม 2558 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ไคสแควร์ และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.2 อายุเฉลี่ย 37 ปี ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส่วนใหญ่มีความมั่นใจการให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ร้อยละ 54.8 โดยมีความมั่นใจในเรื่อง การออกกำลังกาย, ภาวะน้ำตาลต่ำหรือสูงในเลือดและวิธีการแก้ไข, การดูแลสุขภาพโดยทั่วไป ร้อยละ 80.1, 73.5, 73.2 ตามลำดับ และไม่มีความมั่นใจในเรื่อง ยารักษาเบาหวาน, โภชนบำบัด, การดูแลในภาวะพิเศษ ร้อยละ 78.7, 73.5, 41.8 ตามลำดับ มีความมั่นใจทักษะในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ร้อยละ 53.3 โดยมีความมั่นใจในเรื่อง การดูแลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ร้อยละ 56.8 ไม่มั่นใจในเรื่อง ทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 53.0  
ผู้เขียน
575070044-5 นาย รัฐธีร์ หนองหารพิทักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0