2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Citrus grandis [L.] Osbeck on monoamine oxidase inhibitory activities and depressive behavioral assessment in mice 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2016 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 กุมภาพันธ์ 2559 
     ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 11 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 92-100 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Introduction: Monoamine oxidase (MAO) is an enzyme that located in brain, liver at the outer membranes and oxidized monoamine neurotransmitters. MAO has two isoenzymes, MAO-A and MAO-B. MAO-A plays an important role in psychiatric disorder such as depression and MAO-B involved in neuronal diseases such as Parkinson’s disease (PD) and Alzheimer’s diseases (AD). Monoamine hypothesis, one of the most important causes in depressive disorder and MAO inhibitor is an antidepressant, which have many side effects. Nowadays we look for antidepressant from natural product in order to reducing the unwanted side effects and safety for long term treatment. Objective: This study aimed to investigate antidepressant-like effect of the native economic fruit in Thailand, pomelo (Citrus grandis (L.) Osbeck), on monoamine oxidase (MAO) inhibitory effect and using two acute animal models of depression, forced swimming test (FST) and tail suspension test (TST). Materials and Methods: Three cultivars of pomelo, Tubtim Siam (TS), Thong-dee (TD) and Kao-Nampueng (KN) were used in this study as monoamine oxidase (MAO) inhibitors. Mice were administered the pomelo extract (250, 500 mg/kg, p.o.) and a reference antidepressant, imipramine (IMP, 20 mg/kg, i.p.) 1 hour before starting FST and TST to analyze depression-like behavior in ICR mice (Statistic: One-Way ANOVA followed by the Student-Newman-Keulstest). Results: The results showed that 3 cultivars of pomelo including TS, TD and KN inhibited the MAO-A activity with the IC50 values of 721.20±0.26, 426.68±0.33 and 1080±1.01 μg/ml and MAO-B activity with the IC50 values of 68.31±0.97, 144.51±0.31 and 749.31±1.12 μg/ml, respectively. In addition, only TS significantly decreased the immobility time in mice when compare with control group in both TST and FST. Conclusion: The results of this study suggest that TS ameliorated depressive-like symptom and the possible mechanism may be involve in its inhibitory effect on monoamine oxidase enzymes. 
ผู้เขียน
575150006-8 น.ส. จุฑามาศ มณีเนตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0