2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antidepressant‐like effect of Citrus grandis fruit juice on unpredictable chronic mild stress in mice model 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 มกราคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 6th International Conference on Natural Product for Health and Beauty (NATPRO6) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์, คณะเทคโนโลยี, ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร, ศูนย์วิจัยการหมักเพิ่มเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 มกราคม 2559 
     ถึง 23 มกราคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) ุ6 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 161 
     Editors/edition/publisher Professor Bungorn Sripanidkulchai 
     บทคัดย่อ Citrus grandis (Burm.) Merrill also known as Pomelo is the largest of all Citrus, the native fruit of great economic in Thailand. The evident shown that the antioxidant potential of pomelo. In this study aimed to investigate antidepressant‐like behavior in mice to unpredictable chronic mild stress (UCMS) to clarify the antidepressant‐like activity of pomelo cultivar Tubtim Siam (TS). UCMS has been used as a model of depression and also has a combination of a strong predictive, face and construct validity. UCMS‐induced depression can be reversed by antidepressant treatment. In experiment the UCMS mice were administered TS daily (250, 500 mg/kg, p.o.) or imipramine, a reference antidepressant (IMP 20 mg/kg, i.p.), 2 week after stating the UCMS procedure. We employed the sucrose preference test to analyze anhedonia‐like behavior, tail suspension test (TST) and forced swimming test (FST) to analyze depression‐like behavior. The UCMS procedure induced anhedonia and depressive‐like behavior, and TS (500 mg/kg, p.o.) treatment, as well as IMP treatment, alleviated these symptoms. TS significantly decreased the immobility time in both TST and FST without the direct effect on locomotor activity. These results suggest that TS exerted antidepressant‐like activity and may have a benefit in the future. The plausible mechanism should be further investigated. 
ผู้เขียน
575150006-8 น.ส. จุฑามาศ มณีเนตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0