2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในระยะแก่และสุกของอ้อยที่ปลูกภายใต้การให้ป๋ ยหินฟอสเฟตในสภาพแปลงทดลอง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     สถานที่จัดประชุม ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 12 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ S924-S936 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา (arbuscular mycorrhizal fungi: AMF) ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางประการในระยะแก่และสุกของอ้อยภายใต้การให้ปุ๋ยหินฟอสเฟตในสภาพแปลงทดลอง โดยออกแบบการทดลอง randomized complete block design ประกอบด้วย 2 ตำรับการทดลอง ได้แก่ ชุดควบคุม และปลูกเชื้อรา AMF ผลการทดลองพบว่า เมื่ออ้อยอายุ 10 ถึง 12 เดือน ตำรับการทดลองที่ใส่เชื้อรา AMF สามารถส่งเสริมลักษณะทางสรีรวิทยาของอ้อยในด้าน ค่าความเขียวของใบ และดัชนีพื้นที่ใบ มากกว่าชุดควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และยังพบว่า เมื่ออ้อยมีอายุ 9 ถึง 12 เดือน การใส่เชื้อรา AMF ช่วยทำให้อ้อยมีความหวานในรูปค่าบริกซ์ (brix) มากกว่าชุดควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าร้อยละการพึ่งพาอาศัยเชื้อรา AMF ต่อค่าความเขียวของใบ ดัชนีพื้นที่ใบ และค่าบริกซ์ มีค่าสูงสุดคือ 21.65 39.88 และ 14.07 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าลักษณะทางสรีรวิทยาของอ้อยคือ ค่าความเขียวของใบ และดัชนีพื้นที่ใบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเพิ่มขึ้นของค่าบริกซ์ การศึกษาครั้งนี้จึงสรุปได้ว่าเชื้อรา AMF มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงลักษณะทางสรีรวิทยาและคุณภาพของอ้อย ดังนั้นหากนำเชื้อรา AMF ไปใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพสำหรับการเพาะปลูกอ้อยอาจเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของอ้อยให้สูงขึ้น 
ผู้เขียน
565020071-1 นาย สุชาติ จันทะหุม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0