2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Novel Web Caching Scheme using Hybrid Least Frequently Used and Support Vector Machine  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2016 The 13'th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 15 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 11 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The gargantuan uses of web access in various types of applications, such as text, image, audio, and video, across the globe have caused the limitation for service providers to optimally make use of Internet infrastructure. The advance of web proxy/caching has recently been in place to mitigate this phenomenon using the concept of locality and proximity. There exist some traditional caching schemes, such as FIFO, LFU, LRU, and Size, but with key limitations on the precision. On the other hands, soft computing has recently been investigated due to its advantage of high precision. Thus, this paper proposes a novel caching method by integrating these twos. SVM was first used for classification, to divide the caching probability - to be replaced or else. Then, LFU was applied for the actual replacement given new web objects (if cache full); and these are Hybrid LFU-SVM. Its performance is practically confirmed from our intensive evaluation against SVMLRU and its traditional schemes like LFU and LRU in order of 14% to 52.3% and 18% to 63.2%, for hit and byte hit rate, respectively, using a standard NLANR dataset. 
ผู้เขียน
565020215-3 นาย เพชร อิ่มทองคำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0