2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE INFLUENCE OF BRAND PERSONALITY ON INTENTION TO USE HOSPITAL SERVICES AND BRAND FAMILIARITY AS A SOURCE OF BRAND PERSONALITY 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Business and Social Science Research Conference: Paris 2015 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Macrojournals 
     สถานที่จัดประชุม ESPACE VOCATION PARIS HAUSSMAN SAINT-LAZARE 92, rue Saint-Lazare 75009 
     จังหวัด/รัฐ Paris, France 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 ธันวาคม 2558 
     ถึง 21 ธันวาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) Business and Social Science Research Conference: Paris 2015proceeding  
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 14 
     Editors/edition/publisher Dr. Damir Tokic, 
     บทคัดย่อ Five dimensions of brand personality: sincerity, excitement, competence, sophistication, and ruggedness (Aaker 1997) can be beneficial in creating identity to hospitals and helping service users differentiate a hospital brand from others. An attempt to create such identity is made in order to build intention to use hospital services among patients or service users. Similarly, brand familiarity is a key factor that needs to be built and developed among service users. Therefore, this research aims to study the influence of five dimensions of brand personality (Aaker 1997) on intention to use services as well as to examine brand familiarity as a source of brand personality development. By conducting a survey with 400 research participants in Thailand, this research has found that excitement is the only dimension which affects intention to use services. As for brand familiarity, its relationship with four dimensions of brand personality: sincerity, excitement, competence, and sophistication are identified. These results can serve as guidelines in designing marketing strategies so as to gain a competitive edge in health-care industry. 
ผู้เขียน
575210083-7 นาย ฐานุเศรษฐ โชคพิริยวัชร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 2