2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ KSBS Solution of Power Allocation in Multi-user Multi-relay Networks Using Stackelberg Game 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 12th International Conferance on Computing and Information Technology  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Information Technology, King Mongkut's University of Technology North Bangkok 
     สถานที่จัดประชุม Centara Hotel & Convention Centre Khon Kaen, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 8 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 463 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 267-276 
     Editors/edition/publisher Springer 
     บทคัดย่อ Abstract. This paper considers a multi-user multi-relay network. The relay pow-er allocation among the users and pricing problem are studied. We model the in-teraction between the relay and users as a Stackelberg game, where the relay is the leader who gets paid for helping users forward signal, and user is the follow-ers who pay to receive relay service. For the relay power allocation, a bargaining game is deployed to model the negotiation among the users on relay power allo-cation. We propose the Kailai–Smorodinsky Bargaining Solution (KSBS) of bar-gaining game in order to formulate the relay power allocation. Simulation results are shown the proposed KSBS-based scheme has better network sum-rate than even power allocation and achieves close-to-sum-rate-optimal solution. 
ผู้เขียน
565040092-1 น.ส. สุเพ็ญพร สมจิต [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0