2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ DENOISING HIGH DENSITY SALT AND PEPPER NOISE IMAGE BASED ON EUCLIDEAN-LIKE DISTANCE 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 กรกฎาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Far East Journal of Electronics and Communications 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Pushpa Publishing House 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 629-643 
     บทคัดย่อ We propose a new denoising algorithm on grayscale and color images corrupted by salt and pepper noise. Our algorithm is separated into 2 phases. Firstly, we choose the pixel of 0 or 255 and construct the square window of order 3 such that the considered pixel is the center. Another, 0’s and 255’s pixels are replaced by a new value that computes from the remaining pixels of the considered window based on the Euclidean-like distance. Finally, we compare the performance of the standard Median Filter (MF), Adaptive Median Filter (AMF), Decision Based Algorithm (DBA), Modified Decision Based Unsymmetric Trimmed Median Filter (MDBUTMF), Improved Mean Filter (IMF), Mean-Strip Window algorithm (MSW), and the proposed algorithm by using Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) as a criteria. The results show that the performance of the proposed algorithm is better than the other algorithms in grayscale and color images in high density of noise. 
     คำสำคัญ Euclidean-like distance, noise reduction, salt and pepper noise 
ผู้เขียน
575020017-8 นาย รัฐศาสตร์ ถาวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0