2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนากรอบการเรียนรู้แบบร่วมกันโดยใช้เทคนิคทีมเกมทัวนาเมนต์ด้วยสแครชเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทาราและคอมเวนชันเซ็นเตอร์ 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 8 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 12 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 356-361 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575050339-8 นาย วรัท สะอาด [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0