2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การจัดการการผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกร กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 กรกฎาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ การจัดการ การผลิตข้าวหอมมะลิ พื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
ผู้เขียน
555030115-3 นาย สมบัติ ผาคำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0