2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Generalization of the Delta Convergent Sequences that Vanish on the Support of the Limit Dirac Delta Function 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 มิถุนายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม AMM & APAM 2016 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     สถานที่จัดประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 พฤษภาคม 2559 
     ถึง 25 พฤษภาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) ครั้งที่ 21 ปี 2559 
     Issue (เล่มที่) 21 
     หน้าที่พิมพ์ 523-537 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ In this paper, we study delta convergent sequences that vanish on the support of the limit Dirac delta function in n dimensions and show more examples of such sequences by construction using integral technique. We find that the sequences of such functions, corresponding to the integral condition, can be constructed to form the delta convergent sequences. Our work generalizes the results of Galapon in [6] where he showed the existence of the delta sequences that vanish at the support of the limit Dirac delta function and gave an example of sequences of this type by construction in two dimensions. 
ผู้เขียน
565020031-3 นาย อรรถวุฒิ รั้งกลาง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0