2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าในกระบวนการบรรจุเบียร์กระป๋องโดยประยุกต์ใช้เทคนิค ลีนซิกซ์ซิกม่า กรณีศึกษาบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่จำกัด  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2559 
     ถึง 15 พฤษภาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2559 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 125-136 
     Editors/edition/publisher คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสูญเปล่าที่เกิดในกระบวนการบรรจุเบียร์กระป๋ องโดยใช้ เทคนิค เทคนิคลีน ซิกซ์ ซิกม่า (Lean Six Sigma) เพื่อทา การศึกษาความสูญเปล่าที่เกิดจากเครื่องจักรในกระบวนการ บรรจุเบียร์กระป๋ อง ซึ่งทา การค้นหาความเสี่ยงด้านคุณภาพโดยเลือกเครื่องจักรที่มีค่าผลการวิเคราะห์การประเมินค่า ความเสี่ยง ( Risk Priority Number : RPN ) สูงสุด ซึ่งผลการวิเคราะห์การประเมินค่าความเสี่ยง ของเครื่องบรรจุ เบียร์กระป๋ องมีค่าความเสี่ยงสูงที่สุด จึงนา มาทา การวัดสมรรถนะของกระบวนการ(Process Capability Study: Cpk ) เพื่อทา การปรับปรุงด้วยการใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มย่อยละ 5 กระป๋ อง จา นวนกลุ่มย่อย 20 กลุ่ม จากนั้นทา การ วิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือแผนภาพ ทาไม ทาไม และปรับปรุงกระบวนการด้วยแผนภูมิต้นไม้ พบว่า มี สมรรถนะของกระบวนการก่อนทาการปรับปรุงมีค่า Cpk = 0.60 และหลังการปรับปรุงค่าสมรรถนะของ กระบวนการมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น Cpk = 1.25 และความสูญเสียในสายการบรรจุเบียร์ มีค่าลดลงจาก 0.20% เหลือ 0.17% 
ผู้เขียน
575740441-4 นาย สิทธิพงษ์ อาจชนะศึก [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0