2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในกระบวนการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์: กรณีศึกษาศูนย์บริการตัวถังและสีรถยนต์ ABC หนองคาย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2559 
     ถึง 15 พฤษภาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2559 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 895-908 
     Editors/edition/publisher คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา, หาสาเหตุและกำหนดแนวทางในการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในกระบวนการซ่อมของแผนกตัวถังและสีรถยนต์ ทางผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยนำแนวความคิด PDCA มาร่วมใช้นำการตั้งคำถาม โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงจำนวน 10 ราย และนำเครื่องมือการปรับปรุงงาน ECRS มาใช้สำหรับการวิเคราะห์โดยศึกษาเวลาจากการสังเกตการณ์ระยะเวลาในกระบวนการซ่อมความเสียหายเบา แบบสุ่มตัวอย่างจำนวน 10 คัน ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการซ่อมมีกิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม และ 35 กิจกรรมย่อย ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 2,520 นาที หรือจำนวน 6 วัน สาเหตุของความสูญเปล่าเกิดจากวิธีการดำเนินงานไม่มีการวางแผนควบคุมระยะเวลาการซ่อมที่ชัดเจน, พนักงานใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ไม่เกิดประโยชน์ และแนวทางการลดความสูญเปล่าพบว่าสามารถลดระยะเวลาในกิจกรรมย่อยลงได้ 10 กิจกรรม เหลือเพียง 1,260 นาที หรือจำนวน 3 วัน คิดเป็นร้อยละ 50  
ผู้เขียน
575740157-1 น.ส. ทิพยารมย์ สุตเดช [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0