2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทาน ของกระบวนการจัดหาเลือดภายใต้ระบบ IDEF 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2559 
     ถึง 15 พฤษภาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2559 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 91-102 
     Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจัดหาเลือดภายใต้ระบบ IDEF กรณีศึกษา โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ศึกษาความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทาน และ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทาน พบว่าห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการจัดหาเลือด ภายใต้ระบบ IDEF มีทั้งหมด 8 ขั้นตอน ได้แก่ เขียนใบขอเลือด นา ไปส่งแฟกซ์ที่ห้องธุรการ รอรับแฟกซ์ตอบรับ ประสานพนักงานขับรถไปรับเลือดที่สนามบิน รับเลือดเข้า Stock เตรียมเลือดให้ผู้ป่ วย ลงบันทึกข้อมูลการเตรียม เลือด และจ่ายเลือด ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทาน คือ ขั้นตอนการจัดหาเลือดเข้าคงคลัง คิด เป็นร้อยละ 68.37 และการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในห่วงโซ่อุปทาน ช่วยลดและปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานจาก 8 ขั้นตอนเหลือ 7 ขั้นตอนและลดระยะเวลาจาก 363 นาที เหลือ 218 นาที เร็วขึ้นถึงร้อย ละ 39.94 รวมไปถึงปี พ.ศ.2559 ยังไม่พบการรายงานความเสี่ยงเนื่องจากได้รับเลือดไม่ทันเวลา ระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการสูงขึ้นจากร้อยละ 75.5 เป็นร้อยละ 82.1 คิดเป็นสูงขึ้นถึงร้อยละ 8.74 
ผู้เขียน
575740390-5 น.ส. พิมลพร ศรีอุดม [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0