2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Burkholderia pseudomallei biofilm promotes adhesion, internalization and stimulates proinflammatory cytokines in human epithelial A549 cells 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 กรกฎาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร PLOS ONE 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร PLOS (Public Library of Science)  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ biofilm, Burkholderia pseudomallei, A549 
ผู้เขียน
545070004-4 น.ส. ชนิกานต์ กุลยะณี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
505070048-0 น.ส. วัชราภรณ์ คำจุมพล
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0