2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การตรวจวัดระดับเซลล์ตายแบบอะพอพโตซิสในชิ้นเนื้อมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับยาเคมีบำบัด 5-FU ด้วยฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดไมโครสเปกโตรสโคปี  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 สิงหาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 45 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม – มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ระดับเซลล์ตายแบบอะพอพโตซิส, มะเร็งท่อน้ำดี, เทคนิคฟูเรียส์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด ไมโครสเปกโตรสโคปี, อินฟราเรดสเปกตรัม 
ผู้เขียน
527100039-2 น.ส. โมลิน ว่องวัฒนากูล [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0