2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ สถานภาพผลงานวิชาการการศึกษาเรือนพื้นถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 พฤษภาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN ISSN 16854489 
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 59-75 
     บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายสถานภาพผลงานวิชาการการศึกษาเรือนพื้นถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ “ภาคอีสาน” ของประเทศไทย ผ่านการศึกษากลุ่มตัวอย่างผลงานวิชาการที่มีการเผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2527-2558 จำนวน 112 รายการ ประกอบด้วย หนังสือวิชาการ รายงานการวิจัย บทความ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา และวิทยานิพนธ์ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการบรรยายและการจัดทำแผนที่ เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมและสาระสำคัญของการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่าในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา การผลิตผลงานวิชาการมีพัฒนาการจากการขยายขอบเขตเนื้อหาสาระของการศึกษา และจำนวนผลงานวิชาการที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น มีการศึกษาเรือนพื้นถิ่นในพื้นที่ต่างๆ กระจายทั่วภาคอีสาน และพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม เช่น สปป.ลาว โดยมีเรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคเป็นประเด็นที่นักวิชาการให้ความสนใจศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ด้านเนื้อหาสาระพบว่ามีการศึกษาในประเด็นที่หลากหลาย จำแนกได้ 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ การก่อรูปเรือนพื้นถิ่น การอนุรักษ์ เทคโนโลยีอาคาร พัฒนาการ คุณลักษณะ ที่ว่าง และการศึกษาในประเด็นข้ามศาสตร์วิชา และภาพรวมของวัตถุประสงค์การศึกษาเรือนพื้นถิ่นมีลักษณะร่วม 4 ประการ คือ (1) เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของเรือนพื้นถิ่น (2) เพื่ออนุรักษ์และสืบสานในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม (3) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของศาสตร์วิชา และ (4) เพื่อสนับสนุนการศึกษาในลักษณะบูรณาการข้ามศาสตร์วิชา ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสืบค้น อ้างอิง การตั้งโจทย์และประเด็นการศึกษาเรือนพื้นถิ่นในภาคอีสานให้มีความเหมาะสมต่อไป 
     คำสำคัญ สถานภาพผลงานวิชาการ เรือนพื้นถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ผู้เขียน
567200001-4 นาย ธนิศร์ เสถียรนาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0