2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Boundary detection of pigs in pens based on adaptive thresholding using the integral image and adaptive partitioning 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 สิงหาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 6th KKU InternationalEngineering Conference 2016 (KKU-IENC 2016) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Engineering, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 สิงหาคม 2559 
     ถึง 5 สิงหาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 230 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575040021-5 นาย ประวิทย์ บัวใหญ่ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0