2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Sonocatalytic performance of ZnO/graphene/TiO2 nanocomposite for degradation of dye pollutants (methylene blue, texbrite BAC-L, texbrite BBU-L and texbrite NFW-L) under ultrasonic irradiation 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 สิงหาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Dyes and Pigments 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier BV 
     ISBN/ISSN ISSN 01437208 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า
     บทคัดย่อ ZnO/graphene/TiO2 (ZGT) was synthesized by a simple solvothermal method. The as-obtained samples were characterized by X-ray diffraction, transmission electron microscopy and energy dispersive X-ray spectroscopy. The band gap energy of the as-synthesized catalysts were performed by UV-vis diffuse reflectance spectroscopy. The sonocatalytic activities of catalysts were tested by the oxidation of methylene blue, texbrite BAC-L, texbrite BBU-L and texbrite NFW-L under ultrasonic irradiation, and compared with ZnO/graphene (ZG), graphene, ZnO and TiO2, respectively. The results indicated ZGT displayed higher ultrasound activated sonocatalytic activity than other catalysts. The optimum conditions including irradiation time, pH, dye concentration, catalyst dosage and ultrasonic intensity were 120 min, 9, 20 mg/L, 1.00 g/L and 40, respectively. The ZGT showed the higher enhanced sonocatalytic degradation of MB than other dyes. It is therefore evident that the ZGT can be applied as a highly effective sonocatalyst for dye pollutants. Moreover, a possible sonocatalytic degradation mechanism is discussed. 
     คำสำคัญ ZnO/graphene/TiO2; Sonocatalytic degradation; Dye pollutants; Catalyst 
ผู้เขียน
567020008-2 นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0