2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ กลยุทธ์การจัดการธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 มิถุนายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม - มีนาคม 2560
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางพัฒนาธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกนาปีของสหกรณ์การเกษตรโนนศิลาจำกัด อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยสุ่มเลือกตัวอย่าง จากกลุ่มเกษตรกรที่นำข้าวเปลือกมารวบรวมที่สหกรณ์จำนวน 181 รายจากทั้งหมด 340 ราย และรวบรวมข้อมูลจากการเลือกสัมภาษณ์ประธานสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ หัวหน้างานตลาด และหัวหน้างานการเงินและบัญชี ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 9.53 บาทต่อกิโลกรัม แบ่งเป็นต้นทุนด้านการผลิต 8.01 บาทต่อกิโลกรัมและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการนำข้าวเปลือกนาปีมาขาย 1.52 บาทต่อกิโลกรัม และสหกรณ์มีรายได้จากการรวบรวมข้าวเปลือกนาปี ปี 2556 คิดเป็น 4.50 % ปี 2557 คิดเป็น 3.89 % และปี 2558 คิดเป็น 59.03 % เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจรวบรวมผลิตผลทางการเกษตรทั้งหมด จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก สหกรณ์มีปัญหาในเรื่องบุคลากร เงินลงทุนและการระบายข้าวที่ได้จากการรวบรวม ดังนั้น สหกรณ์ควรมีการวางแผนกลยุทธ์การจัดการการรวบรวมข้าวเปลือกขององค์กร การให้ราคาสูงกว่าราคาตลาดเล็กน้อยกับเกษตรกรที่ไม่รับเงินสดหรือสมาชิกสหกรณ์ที่ให้หักชำระหนี้จากรายได้จากการขายทันที เพื่อให้ธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกนาปีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป 
     คำสำคัญ กลยุทธ์การจัดการ สหกรณ์การเกษตร 
ผู้เขียน
575030062-7 นาง นุจลินท์ อบมาสุ่ย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0