2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Volcanic disaster management practice for people who lived in the disaster prone 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 สิงหาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Research Conference on Management and Business 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universitas Negeri Jakarta 
     สถานที่จัดประชุม Indonesia 
     จังหวัด/รัฐ DKI Jakarta 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 6 สิงหาคม 2559 
     ถึง 6 สิงหาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher Universitas Negeri Jakarta 
     บทคัดย่อ Abstract: Mt. Slamet as the second highest active volcano in Java island has fluctuation seismic activities since early in 2014. Government sets disaster prone II as the nearest area for villagers lived near to Mt. Slamet. This paper is describing the perspectives and the way of life for people who live in disaster prone II and volcanic disaster management practices for centuries. This research employed qualitative method. Sawangan hamlet and Guci village chosen as the area for this research since it’s located in the prone area for lava flow. This research used in-depth interview for 29 KI’s which divided into 10 KI’s from local stakeholders and 19 KI’s of households who lived in the two villages. Data collection was done during January to February 2016 and content analysis was done in the process of data analysis. The result found that Sawangan applied volcanic disaster management practice without any support from other parties. Volcanic disaster management means as the practices of mitigation, preparedness, response and recovery phases during the eruption of Mt. Slamet. Sawangan practices those phases based on the spiritual belief or Moslem practices on their way of life through doing jamiyahan (praise of Allah through reading Al-Qur'an and praying) in every week. This activity did also as the base meeting and coordination for all Sawangan's villagers during the response phase of Mt.Slamet's eruption. It’s also influence to their decision and action for refusing to do evacuation during the eruption. In the other hand, Guci receive more support from local government in culture application as their disaster management practices. One of example culture practice is Ruwat Bumi which held in annually as their belief to safe the villager's life from the impact of Mt. Slamet's eruption. It is supportive and fully funded by the local government. The different way of life and interagency on mitigation phase bring two villages having different skills of disaster management's practices. However, Sawangan and Guci has their own way of life for strengthen their disaster management practices Keywords: disaster management, volcanic disaster management, way of life, Mt.Slamet, disaster prone II  
ผู้เขียน
567080015-9 Ms. DIAH SETYAWATI DEWANTI [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0