2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Chronic restraint stress induces sperm acrosome reaction and changes in testicular tyrosine phosphorylated proteins in rats 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 พฤษภาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Reproductive Biomedicine 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Research and Clinical Center for Infertility, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 14 
     ฉบับที่
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Background: Stress is a cause of male infertility. Although sex hormones and sperm quality have been shown to be low in stress, sperm physiology and testicular functional proteins, such as phosphotyrosine proteins, have not been documented. Objective: To investigate the acrosome status and alterations of testicular proteins involved in spermatogenesis and testosterone synthesis in chronic stress in rats. Materials and Methods: In this experimental study, male rats were divided into 2 groups (control and chronic stress (CS), n=7). CS rats were immobilized (4 hr/day) for 42 consecutive days. The blood glucose level (BGL), corticosterone, testosterone, acrosome status, and histopathology were examined. The expressions of testicular steroidogenic acute regulatory (StAR), cytochrome P450 side chain cleavage (CYP11A1), and phosphorylated proteins were analyzed. Results: Results showed that BGL (71.25±2.22 vs. 95.60±3.36 mg/dl), corticosterone level (24.33±4.23 vs. 36.9±2.01 ng/ml), acrosome reacted sperm (3.25±1.55 vs. 17.71±5.03%), and sperm head abnormality (3.29±0.71 vs. 6.21±1.18%) were significantly higher in CS group in comparison with control. In contrast, seminal vesicle (0.41±0.05 vs. 0.24±0.07 g/100g), testosterone level (3.37±0.79 vs. 0.61±0.29 ng/ml), and sperm concentration (115.33±7.70 vs. 79.13±3.65×106 cells/ml) of CS were significantly lower (p<0.05) than controls. Some atrophic seminiferous tubules and low sperm mass were apparent in CS rats. The expression of CYP11A1 except StAR protein was markedly decreased in CS rats. In contrast, a 55 kDa phosphorylated protein was higher in CS testes. Conclusion: CS decreased the expression of CYP11A, resulting in decreased testosterone, and increased acrosome-reacted sperm, assumed to be the result of an increase of 55 kDa phosphorylated protein. 
     คำสำคัญ Chronic stress, acrosome reaction, tyrosine phosphorylated protein, male 
ผู้เขียน
577070021-1 น.ส. สุภัจฉรี อรัญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577070005-9 นาย จาตุรณต์ บุรวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
567070006-6 น.ส. วรรณิศา สุโขรัมย์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
587070006-8 นาย อภิฉกรรจ์ สัมปัญนัง
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
587070002-6 นาย ชาญวิทย์ มณีนิล
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0