2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การปรับใช้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยวผ้าพื้นถิ่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
     จังหวัด/รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 พฤษภาคม 2559 
     ถึง 13 พฤษภาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 821-828 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575210030-8 น.ส. ชนัญชิดา อนุชาติ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 5