2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสามารถในการรับน้ำหนักของขาขณะลุกขึ้นยืนในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันที่เดินได้ระดับต่างๆ (Ability of Lower Extremity Weight-bearing during Sit-to-stand in Patients with Spinal Cord Injury at Various Levels of Walking Ability) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม National and International Graduate Research Conference 2016 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 มกราคม 2559 
     ถึง 15 มกราคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 736 - 741 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้เปรียบเทียบความสามารถของขาในการรับน้า หนักขณะลุกขึ้นยืนในอาสาสมัครบาดเจ็บไขสันหลังที่เดินโดยไม่ใช้และใช้อุปกรณ์ช่วยเดินชนิดต่างๆ อาสาสมัครได้รับการประเมินความสามารถในการลงน้า หนักขณะลุกขึ้นยืนด้วยเครื่อง digital load cells ผลการศึกษาพบว่าอาสาสมัครที่เดินโดยใช้โครงเหล็กช่วยเดินสามารถลงน้าหนักได้น้อยกว่าอาสาสมัครที่เดินโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยอย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.05) ผลการศึกษานี้ยืนยันความบกพร่องในการลงน้าหนักขณะลุกขึ้นยืนในอาสาสมัครบาดเจ็บไขสันหลังที่เดินได้ในระดับต่างๆ โดยการพัฒนาความสามารถในการลงน้า หนักขณะลุกขึ้นยืนอาจช่วยส่งเสริมความสามารถในการเดินของผู้ป่วยที่มีความสามารถในระดับต่ำ ได้ 
ผู้เขียน
575090010-0 น.ส. ลลิตา คุณะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0