2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ AMOUNT OF WEIGHT BEARING DURING SIT-TO-STAND IN AMBULATORY PATIENTS WITH SPINAL CORD INJURY WHO WALKED WITH AND WITHOUT A WALKING DEVICE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 20th European Congress of PHYSICAL and REHABILITATION MEDICINE 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม European Society of Physical Medicine and Rehabilitation (ESPRM) 
     สถานที่จัดประชุม The Estoril Congress Center Estoril 
     จังหวัด/รัฐ Lisbon Portugal 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 เมษายน 2559 
     ถึง 28 เมษายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 52 
     Issue (เล่มที่) 1 (2) 
     หน้าที่พิมพ์ 602 
     Editors/edition/publisher Stefano NEGRINI 
     บทคัดย่อ Introduction: Sit-to-stand (STS) is a pre-requisite for many other daily activities. To perform independent STS, an individual must be able to take most weight on the legs. Thus, the task is very mechanically demanding. However, there is no evidence on amount of weight bearing during STS in ambulatory individuals with spinal cord injury (SCI) who walked with or without a walking device. Purpose: This study cross-sectionally compared the amount of weight bearing during STS in 16 subjects with SCI who walked with (6 subjects) or without a walking device (10 subjects). Methods: All subjects were measured amount of weight bearing during STS (minimum, maximum and average) using a digital load cell for 3 trials/subjects. The findings were analyzed using Mann-Whitney U test with the level of significance at p < 0.05. Result: The amount of maximal weight-bearing during STS of subjects who walked with a walking device was 78% of the body weight whereas that for those who walked without a walking device was 102%. Their maximal ability of body-weight support was significantly different between the groups (p < 0.05). Discussion and conclusions: The momentum occurred while performing the STS task made the levels of weight bearing exceeds amount of body-weight of each individual (102%) who walked without a walking device. Nevertheless, subjects who walked with a walking device could support their body weight significantly less than those who walked without a walking device. Thus, the improvement for amount of body-weight support during STS may help to promote walking ability. In addition, ability of independent STS without hand support may be used as a quantitative target criterion for ability to wean off a walking device of ambulatory patients with SCI. 
ผู้เขียน
575090010-0 น.ส. ลลิตา คุณะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0