2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antimicrobial peptide analogs of Crocodylus siamensis Luecrocin I with anticancer activity against human colon cancer cells 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 สิงหาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 11th International Symposium of the Protein Society of Thailand 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Protein Society of Thailand, Chulabhorn Research Institute and Mahidol university 
     สถานที่จัดประชุม Convention Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 สิงหาคม 2559 
     ถึง 21 สิงหาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่) 11 
     หน้าที่พิมพ์ 63 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
597020014-0 นาย สุรชัย หมายเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0