2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Mechanical Behavior of Fire-Clay Bricks from Stream Sediments under Uniaxial Compressive Loading 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มกราคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Key Engineering Materials 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications Inc. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2016 
     ฉบับที่ 690 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 252-258 
     บทคัดย่อ In the northeast of Thailand, raw material for fired-clay brick is obtained from fine stream sediments in the lower Nam Phong and upper Chi River sub-watersheds. Hundreds of brickyards are concentrated within the few square kilometers where the Nam Phong river merges with the Chi River. These brickyards supply rice husk ash (RHA) construction bricks for the entire northeast region. Technical study on the production of these bricks is currently limited, therefore, detailed studies on mechanical and chemical properties will enhance the understanding of the production process in order to improve their quality. The objective of this study is to investigate the production process and determine the compressive strength of fired-clay bricks produced in this industrial area. The study was conducted by preliminary investigation of the brickyards and production process. Brick samples as well as raw sediment materials were collected from 6 randomly selected locations for laboratory testing on physical, chemical, and mechanical properties. A total of 300 brick specimens were collected being 50 specimens from each location. The brick dimensions are roughly 5×5×15 cm with an average weight of about 680 g. X-Ray Diffractometry results show that the fired brick composition is approximately 90-98% quartz, 5-7% clay minerals, and less than 1% minor minerals. Mechanical behavior of the fired-clay bricks was evaluated by compressive loading of single brick units conducted under dry and submerged (with reverse osmosis water) conditions. The compressive strength of the brick unit is found to be proportional to its density with values in the range of about 0.4-1.2 MPa. Bricks with RHA to sediment ratio of 1:3 exhibit a higher average strength than that of other ratios. 
     คำสำคัญ mechanical behavior, fired-clay brick, rice husk ash (RHA), stream sediments, uniaxial compressive strength, northeastern Thailand 
ผู้เขียน
557160008-0 น.ส. กฤติกา ตระกูลงาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0