2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Compressive Mechanical Behavior of Red Loess/Black-Rice Husk Ash Composite Material under Variations of Firing Temperature 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มิถุนายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Suranaree Journal of Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Suranaree University of Technology 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Red loess and black-rice husk ash (B-RHA) composite was investigated for its compressive strength. The loess was collected in Khon Kaen University and sieved through mesh No.60. Clay components of red loess were enhanced up to 9% by gravitational settling. This oriented loess was then mixed with blackrice husk ash (B-RHA) at a dry solid weight ratio of 1:1. The mixture was casted in a cylindrical mold with a diameter and height of 1.7 cm and 3.4 cm, respectively. The green bodies were fired under different fixed temperatures of 900, 1000, 1100, and 1200oC. Tridymite and cristobalite were dominant silica polymorphism found under the applied firing temperatures especially at 1200oC. Uniaxial compression tests were performed on un-oriented loess, unmixed oriented loess, and oriented loess/B-RHA composite. The oriented loess was found to be more rigid than the un-oriented loess and the loess composite. The elastic modulus of the oriented loess was found to be as high as 4 GPa, which is twice as much compared to that of the un-oriented loess at the same firing temperature of 1,200oC. It can be surmised that the structural network of red ferric oxide-clay loess stabilizes the strength of the material when fine-grained silica is reduced, resulting in a higher strength of loess after orientation. Fired bodies of loess/B-RHA composite showed a significant decrease in its elastic modulus which is approximately 45 times less compared to that of the unmixed oriented loess. This is a result of an increased amount of voids of the composite due to the incineration of B-RHA. In addition to the reduction of its elastic modulus and compressive strength, the composite also shows extreme brittleness. However, the relationship of both yield strength and elastic modulus of the composite as a function of temperature shows a strong linear behavior in contrast to that of the un-oriented loess and unmixed oriented loess. It can be inferred that B-RHA in the composite decomposes into voids at a similar rate that quartz transforms to higher phases during the firing process. 
     คำสำคัญ red loess, rice husk ash (RHA), compressive strength, mechanical behavior 
ผู้เขียน
557160008-0 น.ส. กฤติกา ตระกูลงาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0