2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่มีการใช้กระดานดำ (Bansho) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 มิถุนายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
     ISBN/ISSN 1905-7024 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ การใช้กระดานดำ, การอภิปรายร่วมกัน, การศึกษาชั้นเรียน, วิธีการแบบเปิด  
ผู้เขียน
545050048-6 นาย อภิชาต แซ่อึ้ง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 1