2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความรู้ด้านเนื้อหาของครูสำหรับการสอนเรขาคณิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 สิงหาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 14 
     ฉบับที่ 66 
     เดือน กรกฎาคม-กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความรู้ด้านเนื้อหาของครูสำหรับการสอนเรขาคณิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการวิจัย นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการบรรยายเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทำการวิเคราะห์โพรโทคอล ตามกรอบแนวคิดความรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับการสอนของ Ball, Thames & Phelps. (2008, p. 399-403) ตามลำดับกระบวนการการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดตามแนวคิดของ Inprasitha (2010, p.154-161) ผลการวิจัยพบว่าในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 1) กรณีศึกษามีความรู้ด้านเนื้อหาทั่วไป คือสามารถบอกความหมายของส่วนของเส้นตรง เส้นตรง มุม และเส้นตั้งฉากได้ นอกจากนี้กรณีศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวสันตรง และสามารถอธิบายวิธีการใช้งานวงเวียนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสันตรงและวงเวียนเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในจัดการเรียนรู้เรื่องพื้นฐานทางเรขาคณิต และกรณีศึกษาสามารถบอกลักษณะและคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมได้ 2) กรณีศึกษามีความรู้ด้านเนื้อหาเฉพาะ คือสามารถบอกวิธีการสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้และสามารถบอกวิธีการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนได้ สามารถบอกวิธีการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้และสามารถบอกวิธีการแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนได้ สามารถบอกวิธีการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดที่อยู่ภายนอกและจุดบนเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนได้ และยังนำความรู้ในส่วนนี้มาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้ 3) กรณีศึกษามีความรู้ด้านขอบเขตของเนื้อหา คือสามารถใช้วิธีการในการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงโดยใช้วงเวียนเป็นพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การแบ่งมุมโดยใช้วงเวียน และวิธีการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดที่อยู่ภายนอกและจุดบนเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนได้ 
     คำสำคัญ ความรู้ของครู, ความรู้ด้านเนื้อหา, เรขาคณิต, ชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด 
ผู้เขียน
565050269-2 น.ส. ชมัยมาศ วังทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0