2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Breathing Training for Older Patients with Controlled Isolated Systolic Hypertension 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 เมษายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Medicine & Science in Sport & Exercise 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The American Collage of Sport Medicine 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Isolated systolic hypertension; slow loaded breathing training; elderly; blood pressure, sustainability 
ผู้เขียน
547090001-2 น.ส. เบญจรัตน์ แสงทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0