2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์คุณภาพกำไรก่อนและหลังการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน An Analysis of Earnings Quality Before and After the Adoption of Thai Accounting Standard (TAS) No.19 Employee Benefits 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 พฤษภาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การวิจัยทางบัญชีสมัยใหม่ (Contemporary Accounting Research) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตาร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
     จังหวัด/รัฐ กทม. 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 พฤษภาคม 2559 
     ถึง 17 พฤษภาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 4-16 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทคัดย่อ งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพกำไร โดยพิจารณาความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ของกำไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชีก่อนและหลังการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ปี 2548-2551 (ก่อนการใช้) และ ปี 2554-2557 (หลังการใช้) จำนวน 230 บริษัท ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยแบบจำลองของ Ohlson (1995) ผลการวิจัยพบว่า หลังการบังคับใช้ TAS19 ความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ของข้อมูลการบัญชีลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานพบว่า ความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ของกำไรทางบัญชีเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความสามารถดังกล่าวของมูลค่าตามบัญชีลดลงหลังการบังคับใช้ TAS19 และกำไรทางบัญชีสามารถใช้อธิบายราคาหลักทรัพย์ได้มากกว่ามูลค่าตามบัญชีหลังการบังคับใช้ TAS19 
ผู้เขียน
555210010-2 น.ส. กุลญาภรณ์ รักสมัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1