2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Coconut Oil Supplementation in Diet on Performance, Carcass Quality and Coccidia Control in Broilers 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 17th AAAP (Asian-Australasian Association of Animal Production Societies) Animal Science Congress 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University 
     สถานที่จัดประชุม Fukuoka, Japan 
     จังหวัด/รัฐ Fukuoka, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 สิงหาคม 2559 
     ถึง 25 สิงหาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่) 17 
     หน้าที่พิมพ์ 112-116 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The present study determined the effect of coconut oil supplementation in diet on coccidia control, performance and carcass quality. A total of 360, seven-day-old, mixed-gender of Cobb 500 commercial chicks fed in a pen (4.20 m2). Feed was divided into two periods according to age i.e., 7-21 (starter phase) and 22-54 days (grower phase). Chicks were randomly allotted in completely randomized design into 5 dietary treatments with 3 replications of 24 chicks. The experiment diets were five groups: 1) control diet; 1% soybean oil (T1), 2) control diet supplemented with 0.05% salinomycin (T2), 3) 1% coconut oil diet (T3), 4) 2% coconut oil diet (T4) and 5) 3% coconut oil diet (T5) respectively. The results showed that during 7-21 days chicks received T4 (1.32) and T5 (1.36) had feed conversion ratio (FCR) lower than T1, T2 and T3 (1.43, 1.49 and 1.58, respectively) (p<0.05). During 22-54 days chicks received T2 had feed intake (FI) lower than other groups (2.88 kg/chick/day) (p<0.05). Percentage of abdominal fat in chicks fed with T1, T3 and T4 were 0.23, 0.27 and 0.23%, respectively which was lower than T5 (0.58%) and T2 (0.83%) (p<0.05). However, the supplementation of coconut oil did not have effect a number of coccidian oocysts (p>0.05). In conclusion, the finding indicated that supplementation of 2% coconut oil in broilers diet might be improved performance and seems to be mediated through a changed quality of carcass. Further study needs to be confirmed.  
ผู้เขียน
575030081-3 น.ส. ชญาณ์นันท์ ปักกัง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
575030083-9 นาย พัสกร พุทธฉายา
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0