2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Combination of Coconut Oil and Turmeric Powder Supplementation inDiets on Performance, Carcass and Coccidia Control in Broilers 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 17th AAAP Animal Science Congress 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian-Australasian Association of Animal Production Societies 
     สถานที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University 
     จังหวัด/รัฐ Fukuoka 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 สิงหาคม 2559 
     ถึง 25 สิงหาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่) 17 
     หน้าที่พิมพ์ 117-120 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This experiment was conducted to investigate the effects of the combination of coconut oil and turmeric powder in dietary supplementation on performance, carcass and coccidia control in broilers. A total of 432, seven-day-old, mixed-sex Cobb 500 commercial chicks were used in the experiment. Feeding was divided into two periods according to age i.e., 7-21 (starter phase) and 22-54 days (grower phase). Chicks were randomly allotted in completely randomized design into 6 treatments with 3 replications. Each treatment consisted of 24 chicks raised in a 4.20 m2 pen and fed experimental diet and water ad libitum. Experimental diets were group 1 control diet, group 2 control diet supplemented with 0.05% salinomycin, group 3 control diet supplemented with 0.50% turmeric powder, group 4 dietary supplemented with 1% coconut oil and 0.50% turmeric powder, group 5 dietary supplemented with 2% coconut oil and 0.50% turmeric powder and group 6 dietary supplemented with 3% coconut oil and 0.50% turmeric powder, respectively. The results showed that performance of broilers in all treatments was not significantly different (p>0.05). The carcass quality of broilers fed with coconut oil in diet supplement had lower abdominal fat (p<0.01) compared to the group that received salinomycin in diet. The lowest percentage of abdominal fat (0.17%) was found in a group received diet supplemented with 2% coconut oil and 0.50% turmeric powder. Coccidia oocysts were not found in duodenum of any groups that received diet supplementation and only found in jejunum of broilers in control group and the groups that received diet supplemented with 2 or 3% coconut oil and 0.50% turmeric powder (p<0.01). These results indicated that supplementation of 1% coconut oil and 0.50% turmeric powder (group 4) can reduce severity of coccidia infection and maintain a low level of abdominal fat in broilers without any effect on production performance. (Key words: Coconut oil, Turmeric Powder, Performance, Carcass, Coccidia) 
ผู้เขียน
575030083-9 นาย พัสกร พุทธฉายา [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
575030081-3 น.ส. ชญาณ์นันท์ ปักกัง
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0