2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ COMBINING ABILITY OF GROWTH TRAITS IN BLACK-BONE (BLACK-BONE HMONG, BLACK-BONE CHINESE) AND THAI NATIVE CHICKENS (PRADU-HANG DAM). 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress (17th AAAP) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University 
     สถานที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University, hotel Nikko fukuoka 
     จังหวัด/รัฐ Fukuoka, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 สิงหาคม 2559 
     ถึง 25 กันยายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่) 17 
     หน้าที่พิมพ์ 304-307 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The aim of this study was to estimate combining ability in terms of general (GCA), specific (SCA), and reciprocal (RCA) for growth traits in three native chickens including Black-bone Chinese (BC), Black-bone Hmong (BH), Thai Native chicken (TN) by diallel mating system. This system produced nine mating pairs including BCxBC, BCxBH, BCxTN, BHxBC, BHxBH, BHxTN, TNxBC, TNxBH and TNxTN. Growth trait data in terms of body weight were recorded weekly until 14 weeks of age. The components of the genetic variance were calculated using Griffing’s (1956) method 1. The results showed that the body weight at the end of experiment (Week 14) in purebred were 1580.75, 1522.19, and 1108.84 g in BC, TN, and BH, respectively. Meanwhile the body weight in crossbred was found higher in BCxTN (1635.97 g) and TNxBC (1599.66 g) compared with the others. GCA analysis showed the additive genetic effects for growth performance could be ranked as BCxBC > TNxTN > BHxBH. SCA showed the non-additive genetic effects could be ranked as BCxTN > BHxTN > BCxBH. RCA analysis showed the switching crosses could be ranked as TNxBH > TNxBC > BHxBC. These results indicated that BCxBC had high genetic potential for growth performance compare with others purebred. Meanwhile BCxTN should be developed as crossbred for industrial level in the future. 
ผู้เขียน
565030021-0 น.ส. พิริยาภรณ์ สังขปรีชา [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0