2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Improvement the accurate genetic estimation of milk yield trait by addition of wind speed to THI in crossbred Thai Holstein 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 17th AAAP Animal Science Congress 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University 
     สถานที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University 
     จังหวัด/รัฐ Fukuoka 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 สิงหาคม 2559 
     ถึง 25 สิงหาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่) 17 
     หน้าที่พิมพ์ 3-6 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The THI based on ambient temperature and relative humidity, is commonly used as an indicator of heat stress in dairy cattle. However, wind speed is another environment variable result in convective cooling and could affect to the thermal balance ability of animal. For accuracy of breeding values on milk yield trait for heat tolerance prediction in Crossbred Thai Holstein cattle, addition of wind speed to THI equation was therefore evaluated. Data included 116,828 test-day milk yield records for first lactation from 14,485 cows between 1990 and 2012. Daily temperature, humidity and wind speed data from 14 provincial weather stations were used to calculate THI1 (conventional) and THI2 (+wind speed). Analyses were used repeatability model by REMLF90 and BULPF90. Threshold point of THI1 and THI2 were 75 (75-85 interval) versus 28 (28-38 interval), respectively. The heritability (h2) and genetic correlation (rg) were 0.09-0.14 and -0.21 (THI1), 0.17-0.20 and -0.11(THI2). Coefficient of determination (R2) of THI1 and THI2 were 0.979 and 0.986, respectively. In summary, even the conventional THI is commonly useful, adjustment wind speed to THI could improve more accurately estimation of milk yield of Cross-bred Thai Holstein cattle in Thailand.  
ผู้เขียน
575030088-9 นาย วัชรพงษ์ เตียวยืนยง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0