2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กรอบแนวคิดในการออกแบบนวัตกรรมทางปัญญาที่ส่งเสริมการประมวลสารสนเทศสำหรับผู้เรียน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 เมษายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 1 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 กันยายน 2559 
     ถึง 4 กันยายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 13 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
567050011-5 นาย ปรมะ แขวงเมือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0