2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Cloning and expression of partial a amylase gene from Ok-rong mango 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King and Faculty of Science, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid hotel 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 ธันวาคม 2557 
     ถึง 4 ธันวาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547020075-5 น.ส. รักษมนต์ อุบนบาล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0