2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Partial nucleotide sequence of amylase gene form Ok-rong mango (Mangifera indica)  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 13th FAOBMB Congress 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Biochemistry and Molecular Biology Section Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King 
     สถานที่จัดประชุม Bangkok International Trade & Exhibition Centre 
     จังหวัด/รัฐ ฺBangkok, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 พฤศจิกายน 2555 
     ถึง 29 พฤศจิกายน 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547020075-5 น.ส. รักษมนต์ อุบนบาล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0