2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Partial nucleotide sequence of amylase gene form Ok-rong mango (Mangifera indica) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 พฤษภาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The Second Thailand National Research Universities Summit (ThaiNRU II) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Higher Education Research Promotion and National Research University Project of Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Queen Sirikit National Convention Center 
     จังหวัด/รัฐ ฺ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 พฤษภาคม 2556 
     ถึง 8 พฤษภาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547020075-5 น.ส. รักษมนต์ อุบนบาล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0