2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าจากการบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ขายภายในห่วงโซ่อุปทานสำหรับร้านยาค้าปลีก XYZ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4 The 4th Annual National Conference on Business and Accounting 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2559 
     ถึง 15 พฤษภาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 103-114 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ ห่วงโซ่อุปทานของร้านยาค้าปลีกเป็นความสัมพันธ์ของกระบวนการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งมีต้นทุนเกิดขึ้นในแต่ละ ขั้นตอน การวิเคราะห์ต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าภายใต้ห่วงโซ่อุปทานอาศัยการสัมภาษณ์ฝ่ ายจัดซื้อของร้านยา xyz พบว่ากระบวนการเริ่มจากผู้ขายจัดหาวัตถุดิบ ตามคำ สั่งซื้อที่รวบรวมความต้องการสินค้าของลูกค้าจากร้าน ติดต่อ ตัวแทนจำ หน่าย สั่งซื้อสินค้า ตรวจนับ เก็บเข้าคลังสินค้า ก่อนส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อตามลา ดับ ต้นทุนรวมของ กระบวนการการสั่งซื้อแบบการจัดการสินค้าโดยผู้ขาย เท่ากับ 2,461,329.36 บาท น้อยกว่าจากต้นทุนเดิม 11.09% ต้นทุนการสั่งซื้อดังกล่าวสามารถนำ มาเป็นข้อมูลเพื่อจัดการต้นทุนและเพิ่มความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในอนาคต 
ผู้เขียน
575740082-6 น.ส. แสงระวี รุ่งวิถี [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0