2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Fermentation characteristics of tropical grass using in vitro gas production technique  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Japanese sociey of animal science (JSAS) 
     สถานที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University 
     จังหวัด/รัฐ Fukuoka 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 สิงหาคม 2559 
     ถึง 26 สิงหาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 201 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Abstract: The aim of this study was to investigate the effect of various tropical grasses with different ratios of roughage to concentrate (R:C) on gas production kinetics and rumen fermentation efficiency in in vitro gas production technique. Two male, rumen fistulated dairy steers were used as rumen fluid donors. The treatments were arranged according to a 5x4 Factorial arrangement in a Completely randomized design with five roughage sources namely Ruzi (Brachiaria ruziziensis), Guinae (Panicum maximum), Napier pakchong1 (Pennisetum purpureum x Pennisetum americanum), dwarf Napier (Pennisetum purpureum cv. Mott) and Sweet grass (Pennisetum purpursum, Schum) and four R:C ratios (80:20, 60:40, 40:60 and 20:80). Under this investigation, the results revealed that increasing concentrate ratio resulted in decreasing ruminal pH, but increasing gas production, DM and OM digestibility. There was no interaction between roughage sources and R:C ratios. Sweet grass has the highest crude protein content and revealed the highest DM and OM digestibility up to 80 %roughage. Based on this study, it could be concluded that R:C ratio had an effect on rumen gas production and digestibility. Sweet grass could be used as a high quality roughage source in ruminant feeding for enhancing rumen ecology, fermentation and digestion. However, in vivo trials should be subsequently conducted to investigate more on the effect of feeding sweet grass in diets on rumen ecology and productivity such as meat and milk of ruminants. Keyword: Tropical grasses, digestibility, fermentation, ruminants  
ผู้เขียน
577030012-6 นาย เชาวฤทธิ์ มาปะโท [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0