2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Secretion of M2e:HBc fusion protein by Lactobacillus casei using Cwh signal peptide 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 สิงหาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร FEMS Microbiology Letters 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Oxford University Press 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Lactic acid bacteria, Lactobacillus casei, expression and secretion vector, signal peptide 
ผู้เขียน
545070008-6 น.ส. ศิรินทรา เทียมสกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0