2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Association of MT1A gene polymorphism, rs8052394, with risk factors and coronary stenosis in Thai subject with CAD 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มีนาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 83rd EAS Congress 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม European Artherosclerosis Society 
     สถานที่จัดประชุม Glasgow, United kingdom 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 มีนาคม 2558 
     ถึง 25 มีนาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
557100026-4 น.ส. อิงครัตน์ ศรุติไพบูลย์ [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0