2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงในบุคลากร กลุ่มคนงานของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กันยายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     ISBN/ISSN 1906-2605 
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงในบุคลากรกลุ่มคนงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ บุคลากรที่มีอายุระหว่าง 40 – 60 ปี ปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2558 จำนวนทั้งหมด 382 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเพศ อายุ ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด จากฐานข้อมูลผลตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2558 หลังจากได้รับอนุญาตจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคล พฤติกรรมสุขภาพ และภาวะโภชนาการกับภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุโลจิสติก ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 85.1 ค่ามัธยฐานอายุเท่ากับ 48 ปี กลุ่มตัวอย่างมีดัชนีมวลกายอยู่ในภาวะน้ำหนักเกิน (BMI > 23.0-24.9 กก/ม2) และภาวะอ้วน (BMI > 25.0 กก/ม2) ร้อยละ 18.3 และ 48.2 ตามลำดับ เส้นรอบเอวอยู่ในภาวะอ้วนลงพุง (ชาย > 90, หญิง > 80 ซม.) ร้อยละ 52.9 กลุ่มตัวอย่างมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 27.2 และสูบบุหรี่ร้อยละ 3.9 ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเฉลี่ยเท่ากับ 114.6 ± 67.5 มก./ดล. เพศชายมีระดับไตรกลีซอไรด์เฉลี่ยสูงกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P <0.001) ภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง (> 150 มก./ดล.) พบร้อยละ 20.2 (เพศชายร้อยละ 43.9 และเพศหญิงร้อยละ 16.0) ภาวะน้ำหนักเกิน (ORadj 3.26, 95%CI 1.48, 7.19) และภาวะอ้วน (ORadj3.64, 95%CI 1.87, 7.08) เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง และเศชายเสี่ยงต่อภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงมากกว่าเพศหญิง (ORadj4.17, 95%CI 2.23, 7.77) คำสำคัญ : ภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง, บุคลากรกลุ่มคนงาน, พฤติกรรมสุขภาพ, ภาวะน้ำหนักเกิน, ภาวะอ้วน  
     คำสำคัญ ภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง, บุคลากรกลุ่มคนงาน, พฤติกรรมสุขภาพ, ภาวะน้ำหนักเกิน, ภาวะอ้วน 
ผู้เขียน
575110196-1 น.ส. ธัญญลักษณ์ ทอนราช [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0